Řád cvičiště ZKO

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti.

 1. Vstup do areálu je povolen pouze členům ZKO a hostům, ostatním osobám je vstup povolen pouze v doprovodu člena klubu.
 2. Mimo parkoviště je vjezd motorovým vozidlům do areálu povolen pouze při dopravě materiálu či v jiných odůvodněných případech.

PSOVOD:

 • na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování proti parvoviróze, vzteklině a psince (očkování je třeba prokázat předložením očkovacího průkazu správci cvičiště)
 • ke psu se chová ohleduplně (nepřetěžuje ho a netýrá nepřiměřenými tresty) nejen při výcviku, ale i mimo cvičiště a na veřejnosti
 • zodpovídá za škody způsobné svým psem
 • neničí cvičební pomůcky a po výcviku je vrátí na původní místo
 • cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště
 • pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO
 • nevyužívá cvičiště a jeho zařízení ve svůj prospěch na úkor druhých členů

PES:

 • přivazuje se nebo odkládá pouze na určené místo (odkládací kotce, úvazná oka)
 • neběhá volně bez dozoru po areálu cvičiště
 • venčí se mimo cvičiště (v opačném případě je povinností psovoda nečistotu neprodleně odstranit)
 • nechodí se svým pánem do klubovny a předzahrádky

KÁRNÁ OPATŘENÍ:

Při porušení výše uvedených zásad může udělit výbor ZKO postupně:

 1. napomenutí
 2. pokuta ve výši 50,- Kč
 3. pokuta ve výši 100,- Kč
 4. pokuta ve výši 200,- Kč s výstrahou
 5. zastavení činnosti a tím zákaz vstupu do areálu ZKO do doby vyrovnání vzniklých pohledávek či do termínu konání členské schůze, kde bude kárné opatření dále projednáno

Pokuta je splatná vždy do termínu příští schůze výboru – tj. přibližně do měsíce, v případě nezaplacení výbor postupuje podle dalšího bodu kárných opatření.