Vnitřní řád ZKO

Základní kynologická organizace Strakonice - 186

Vnitřní řád

Čl. 1

NÁZEV A SÍDLO ORGANIZACE

 1. Název organizace zní: Český kynologický svaz základní kynologická organizace Strakonice - 186 (dále jen ZKO).

 2. Adresa: K. Dvořáka 442, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice.

 3. ZKO působí na území města Strakonice, na kynologickém cvičišti V Lipkách.

  Čl. 2

  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. ZKO Strakonice je registrována pod číslem 186 u Českého kynologického svazu v Praze (dále jen ČKS), jehož je pobočným spolkem.

 2. ZKO Strakonice se řídí Stanovami ČKS schválenými VII. sjezdem Českého kynologického svazu v Praze dne 6. 12. 2014 (http://www.kynologie.cz/download.php?fid=8356). Má odvozenou právní subjektivitu od ČKS, samostatně hospodaří se svým majetkem, rozhoduje o všech vnitřních záležitostech ZKO a má povinnost zajišťovat pro svoji činnost finanční prostředky.

 3. Vnitřní řád ZKO Strakonice stanoví její organizační strukturu, upřesňuje a specifikuje její činnost, včetně práv a povinností člena (viz. Stanovy ČKS).

  Čl. 3

  POSLÁNÍ A ZÁKLADNÍ ÚKOLY

  ZKO Strakonice je dobrovolným otevřeným zájmovým pobočným spolkem, který plní zejména následující úkoly:

 1. V souladu se stanovami ČKS se podílí na jeho činnosti.

 2. Pečuje o soustavný odborný růst a kulturní úroveň svých členů.

 3. Získává a organizuje mládež pro aktivní činnost a seznamuje je se ZKO formou výcvikových kurzů.

 4. Organizuje a provádí zkoušky z výkonu, závody a přebory ve výkonu psů, výstavy, bonitace a svody.

 5. Provádí propagaci své činnosti formou veřejných ukázek z výkonu psů a prostřednictvím sdělovacích prostředků.

 6. Organizuje a provádí jinou pracovní činnost, která směřuje k získání finančních prostředků do pokladny ZKO nebo k zlepšení materiální základny. Podporuje snahy členů o zvelebování kynologického cvičiště.

 7. Za záslužnou a obětavou činnost ve prospěch ZKO uděluje výjimečně čestná uznání.

  Čl. 4

  HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ PROSTŘEDKY

 1. ZKO Strakonice vlastní majetkové a finanční prostředky a hodnoty. Spravuje, udržuje a hospodaří s nimi podle platných předpisů a zákonů.

 2. ZKO Strakonice hospodaří na základě řádných finančních rozpočtů schválených členskou schůzí.

 3. Zdrojem finančních prostředků na krytí rozpočtu ZKO jsou především členské příspěvky a další příjmy získané vlastní činností ZKO.

 4. Výši členských příspěvků na kalendářní rok schvaluje členská schůze. Členský příspěvek se skládá z těchto položek:

  1. Poplatek za člena do fondu ČKS.

  2. Poplatek na činnost ZKO - krytí rozpočtu.

  3. Poplatek za neodpracování stanoveného počtu brigádnických hodin pro ZKO.

   Čl. 5

   ČLENSTVÍ A HOSTOVÁNÍ V ZKO A JEJICH ZÁNIK

   Členství v ČKS a tím i v ZKO a jeho zánik upravují čl. 3, 4 a 5 Stanov ČKS. Vnitřní řád ZKO Strakonice upřesňuje:

 1. Členství nového člena vznikne vyjádřením souhlasu výboru ZKO o jeho přijetí, zaplacením členského příspěvku a vyjádřením souhlasu se Stanovami ČKS, vnitřním řádem ZKO a s evidencí a používáním osobních údajů v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Osoby, které nenabyly zletilosti, se mohou stát členy pouze s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce.

 2. Rozhodnutí o hostování je zcela v kompetenci výboru ZKO, a to s konečnou platností.

 3. Hostující člen zaplatí členský příspěvek hostitelské ZKO na celý kalendářní rok bez zřetele na to, kdy k hostování došlo. Poplatek stanovený za člena do fondu ČKS zaplatí mateřská organizace.

 4. Člen ZKO nebo hostující člen, kterému členství zaniklo, nemá nárok na vrácení členského příspěvku.

 5. Členům ZKO, kteří pro svůj pokročilý věk (důchodci) nebo vážný zdravotní stav nemohou plnit všechny povinnosti, budou poskytovány úlevy ve formě snížení členského příspěvku, případně jiné úlevy podle schválení členské schůze.

 6. Žadatel o členství v ZKO, který v minulosti svým jednáním a chováním prokazatelně způsobil škodu ZKO, může být opětně přijat pouze po finančním vyrovnání této škody.

  Čl. 6

  PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ZKO

  Práva a povinnosti členů ČKS (ZKO) upravují čl. 6 a 7 Stanov ČKS. Vnitřní řád tato práva a povinnosti upřesňuje a v souladu se zájmy ZKO rozšiřuje následovně:

 1. Práva člena ZKO:

  1. V období mezi členskými schůzemi předkládat výboru ZKO, v závažnějších případech písemnou formou, návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti ZKO a vyžadovat jeho stanovisko do 30 dnů od podání.

  2. Při sporném rozhodnutí má právo, pokud tak neučiní výbor ZKO, požádat revizní komisi o prošetření a znát její závěr.

 2. Povinnosti člena ZKO:

  1. Řádně a včas platit členský příspěvek na celý kalendářní rok do termínu, který je stanoven výborovou schůzí. Tato povinnost se nevztahuje na čestné členy.

  2. Nově přijatý člen splní tuto povinnost v době přijetí za člena, též na celý kalendářní rok.

  3. Podrobně se seznámit se Stanovami ČKS, příslušnými předpisy a vnitřním řádem ZKO a tyto ve vlastním zájmu a zájmu ZKO v plném rozsahu dodržovat.

  4. Účastnit se členských schůzí ZKO, aktivně se podílet na práci, dodržovat kázeň a plnit úkoly vyplývající z členství a funkce, která mu byla svěřena.

  5. Upozornit výbor ZKO nebo členskou schůzi na porušování vnitřního řádu, pořádku, kázně, poškozování zařízení ZKO nebo jejího dobrého jména ze strany jiného člena ZKO.

  6. Rovněž upozornit výbor ZKO nebo členskou schůzi na využívání cvičiště a pomůcek některého z členů ZKO k vlastnímu finančnímu prospěchu a na úkor ZKO.

  7. Odpracovat stanovený počet hodin ve prospěch ZKO. Počet hodin bude vždy schválen členskou schůzí na celý kalendářní rok a bude vycházet z rozsahu akcí, které v průběhu roku bude ZKO realizovat.

  8. Získávat a prohlubovat si odborné teoretické i praktické znalosti z chovu a výcviku psa.

  9. Členové mají povinnost sledovat na vývěsce v klubovně a na webových stránkách ZKO všechny zprávy a sdělení.

  10. Pokud se člen ZKO pohybuje se svým psem na veřejnosti nebo v terénu, musí se chovat tak, aby nezavdával podnět ke stížnostem ze strany občanů, členů myslivecké společnosti nebo majitelů pozemků a nezvyšoval tak averzi vůči psům služebních a pracovních plemen.

   Čl. 7

   KÁRNÁ OPATŘENÍ

   Z toho důvodu, že Stanovy ČKS v čl. 5 stanoví pouze podmínky pro ukončení členství a vyloučení člena, vnitřní řád ZKO Strakonice tyto podmínky rozšiřuje a upřesňuje následovně:

 1. Kárná opatření jsou ukládána pouze v nezvratně prokázaných případech porušení stanov a ostatních normativů ČKS a ZKO.

 2. Kárná opatření se musí ukládat uvážlivě. Podle závažnosti provinění lze uložit:

  1. napomenutí

  2. zastavení činnosti

  3. vyloučení

  4. finanční náhradu při úmyslném poškození majetku ZKO.

 3. Kárná opatření ukládá výbor ZKO a informuje o nich členskou schůzi. Výbor ZKO má právo požádat revizní komisi ZKO, pokud tak neučiní sama nebo pokud se na ni neobrátí člen, proti kterému je kárné opatření vedeno, o prošetření přestupku člena. O svém stanovisku pak revizní komise informuje písemnou formou výbor ZKO.

 4. Vyloučení člena je krajní řešení. Z tohoto důvodu vnitřní řád ZKO plně akceptuje podmínky pro vyloučení člena v čl. 5, odst. 2 až 9 Stanov ČKS.

  Čl. 8

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. ZKO Strakonice je od 1. 1. 1991 začleněna v Jihočeské krajské organizaci ČKS se sídlem v Českých Budějovicích.

 2. Členská schůze ZKO jako nejvyšší orgán má právo v souladu s činností ZKO provést změnu nebo doplnění jednotlivých článků vnitřního řádu ZKO.

 3. Po přijetí na členské schůzi ZKO jsou součástí tohoto řádu i přijatá usnesení, plán činnosti, finanční rozpočet a další rozhodnutí, která je povinen každý člen ZKO plnit a dodržovat.

 4. ZKO Strakonice se v plném rozsahu řídí stanovami ČKS, které byly schváleny VII. sjezdem Českého kynologického svazu v Praze dne 6. prosince 2014.

 5. Tento vnitřní řád byl schválen v souladu se Stanovami ČKS a novým občanským zákoníkem členskou schůzí dne 7. ledna 2017.