Členské příspěvky na rok 2015

Typ členaPříspěvekBrigády-záloha
dospělí 800 Kč 1.200 Kč
student
(max. do 26 let)
400 Kč 1.200 Kč
důchodce, invalidní důchodce 400 Kč 1.200 Kč
držitel průkazu TP,ZTP,ZTP/P 400 Kč -
hostování 800 Kč 1.200 Kč
nečlen 50 Kč/den -

Členové, u kterých je v tabulce uvedena záloha na brigádnické hodiny, a hostující mají povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin. Každá hodina je oceněna částkou 120 Kč. Záloha za neodpracované hodiny propadá na konci roku ve prospěch klubu, za odpracované hodiny je na požádání vyplacena zpět nebo automaticky použita k uhrazení zálohy v příštím roce.
Evidence brigádnických hodin probíhá po skončení každé absolvované brigády, kdy má právo člen řešit případné nesrovnalosti. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

O hostování je nutné každý rok znovu zažádat na výboru ZKO a členství v jiné ZKO či kolektivním členu ČKS potvrdit průkazkou ČKS s platnou známkou na daný rok. V případě odpracování brigádnické hodiny dostane host zpět částku 120 Kč za každou brig. hodinu do výše 10 hodin.

Od 1.7. se krátí členský příspěvek a počet zálohovaných brigádnických hodin na polovinu.

Termíny vypsaných společných brigád jsou vždy v předstihu vyvěšeny na dveřích klubovny a uvedeny na úvodní straně webových stránek v aktualitách, další možností je se individuálně dohodnout se správcem areálu přímo na konkrétní práci v konkrétním termínu. Upozorňujeme, že společné brigády až na pár výjimek nebudou pro mizivou účast vyhlašovány, dejte tedy raději přednost druhé variantě.

Způsob úhrady:

 • hotově členovi výboru ZKO, který vám vystaví jako potvrzení o zaplacení příjmový pokladní doklad
 • na účet ZKO u ČSOB 1768337/ 0300
  • variabilní symbol: číslo vaší průkazky ČKS nebo 186 (pokud ji ještě nemáte vystavenou)
  • ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno
  • doporučení: informaci o platbě na účet pošlete na klubový Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové a sportovní kynologické činnosti.

 1. Vstup do areálu je povolen pouze členům ZKO a hostům, ostatním osobám je vstup povolen pouze v doprovodu člena klubu.
 2. Mimo parkoviště je vjezd motorovým vozidlům do areálu povolen pouze při dopravě materiálu či v jiných odůvodněných případech.

PSOVOD:

 • na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování proti parvoviróze, vzteklině a psince (očkování je třeba prokázat předložením očkovacího průkazu správci cvičiště)
 • ke psu se chová ohleduplně (nepřetěžuje ho a netýrá nepřiměřenými tresty) nejen při výcviku, ale i mimo cvičiště a na veřejnosti
 • zodpovídá za škody způsobné svým psem
 • neničí cvičební pomůcky a po výcviku je vrátí na původní místo
 • cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště
 • pomáhá dle svých možností a schopností při akcích pořádaných ZKO
 • nevyužívá cvičiště a jeho zařízení ve svůj prospěch na úkor druhých členů

PES:

 • přivazuje se nebo odkládá pouze na určené místo (odkládací kotce, úvazná oka)
 • neběhá volně bez dozoru po areálu cvičiště
 • venčí se mimo cvičiště (v opačném případě je povinností psovoda nečistotu neprodleně odstranit)
 • nechodí se svým pánem do klubovny a předzahrádky

KÁRNÁ OPATŘENÍ:

Při porušení výše uvedených zásad může udělit výbor ZKO postupně:

 1. napomenutí
 2. pokuta ve výši 50,- Kč
 3. pokuta ve výši 100,- Kč
 4. pokuta ve výši 200,- Kč s výstrahou
 5. zastavení činnosti a tím zákaz vstupu do areálu ZKO do doby vyrovnání vzniklých pohledávek či do termínu konání členské schůze, kde bude kárné opatření dále projednáno

Pokuta je splatná vždy do termínu příští schůze výboru – tj. přibližně do měsíce, v případě nezaplacení výbor postupuje podle dalšího bodu kárných opatření.

Jak se stát členem

Členem našeho klubu se může stát každý, kdo má zájem věnovat svému psu něco navíc ze svého volného času a chce se vlastními silami přičinit o to, aby měl doma milého, vychovaného společníka a kamaráda.

Stačí přijít jakoukoliv neděli po deváté hodině na naše cvičiště, seznámit se s prostředím, lidmi kolem a pokud Váš zájem trvá, vyplnit přihlášku. Vaši žádost o členství pak projedná nejbližší výborová schůze, která rozhodne o vašem přijetí za řádného člena klubu. Důležité je nezapomenout si už při první návštěvě, pokud s sebou vedete svého psa, očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviróze (výjimku tvoří štěňata, kde je očkování poplatné věku).

Práva a povinnosti

Každý člen má svá práva a své povinnosti, které jsou dány vnitřním řádem a  řádem cvičiště ZKO. Jednou z hlavních povinností je nepopulární, ale nezbytné placení členských příspěvků, které jsou příjmem ZKO a ze kterých jsou hrazeny všechny výcvikové pomůcky a údržba areálu a klubovny. Část členského příspěvku, konkrétně 250,- Kč, je pak odvedena Českému kynologickému svazu (dále jen ČKS) jako zastřešující kynologické organizaci. Tato část členského příspěvku je pohyblivou částí a její výše se mění podle nařízení ČKS.

Členské příspěvky na rok 2019

Typ členaPříspěvek a odvod ČKSBrigády-záloha
dospělí 900 Kč (650 Kč klubu a 250 Kč ČKS) 1.200 Kč
student
(max. do 26 let)
500 Kč (250 Kč klubu a 250 Kč ČKS) 1.200 Kč
důchodce, invalidní důchodce 500 Kč (250 Kč klubu a 250 Kč ČKS) 1.200 Kč
držitel průkazu TP,ZTP,ZTP/P 500 Kč (250 Kč klubu a 250 Kč ČKS) -

člen "bez psa"

900 Kč (650Kč klubu a 250 Kč ČKS) -

hostování

900 Kč (650 Kč klubu a 250 Kč ČKS) 1.200 Kč

  nečlen                                   50 Kč/den

Členové, u kterých je v tabulce uvedena záloha na brigádnické hodiny, a hostující, mají povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin. Každá hodina je oceněna částkou 120 Kč. Záloha za neodpracované hodiny propadá na konci roku ve prospěch klubu, za odpracované hodiny je na požádání vyplacena zpět nebo automaticky použita k uhrazení zálohy v příštím roce.
Evidence brigádnických hodin probíhá po skončení každé absolvované brigády, kdy má právo člen řešit případné nesrovnalosti. Na pozdější protesty nebude brán zřetel.

Členům nad 70 let je počet brigádnických hodin snížen na polovinu, tedy na 5 hodin.

O hostování je nutné každý rok znovu zažádat na výboru ZKO a členství v jiné ZKO či kolektivním členu ČKS potvrdit průkazkou ČKS s platnou známkou na daný rok. V případě odpracování brigádnické hodiny dostane host zpět částku 120 Kč za každou brig. hodinu do výše 10 hodin.

Od 1.7. se krátí členský příspěvek a počet zálohovaných brigádnických hodin na polovinu.

Termíny vypsaných společných brigád jsou vždy v předstihu vyvěšeny na dveřích klubovny a uvedeny na úvodní straně webových stránek v aktualitách, další možností je se individuálně dohodnout se správcem areálu přímo na konkrétní práci v konkrétním termínu. Upozorňujeme, že společné brigády až na pár výjimek nebudou pro mizivou účast vyhlašovány, dejte tedy raději přednost druhé variantě.

Způsob úhrady:

 • hotově členovi výboru ZKO, který vám vystaví jako potvrzení o zaplacení příjmový pokladní doklad
 • na účet ZKO u Fio banky 2901307527/ 2010
  • variabilní symbol: číslo vaší průkazky ČKS nebo 186 (pokud ji ještě nemáte vystavenou)
  • ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno
  • doporučení: informaci o platbě na účet pošlete na klubový Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní kynologická organizace Strakonice - 186

Vnitřní řád

Čl. 1

NÁZEV A SÍDLO ORGANIZACE

 1. Název organizace zní: Český kynologický svaz základní kynologická organizace Strakonice - 186 (dále jen ZKO).

 2. Adresa: K. Dvořáka 442, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice.

 3. ZKO působí na území města Strakonice, na kynologickém cvičišti V Lipkách.

  Čl. 2

  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. ZKO Strakonice je registrována pod číslem 186 u Českého kynologického svazu v Praze (dále jen ČKS), jehož je pobočným spolkem.

 2. ZKO Strakonice se řídí Stanovami ČKS schválenými VII. sjezdem Českého kynologického svazu v Praze dne 6. 12. 2014 (http://www.kynologie.cz/download.php?fid=8356). Má odvozenou právní subjektivitu od ČKS, samostatně hospodaří se svým majetkem, rozhoduje o všech vnitřních záležitostech ZKO a má povinnost zajišťovat pro svoji činnost finanční prostředky.

 3. Vnitřní řád ZKO Strakonice stanoví její organizační strukturu, upřesňuje a specifikuje její činnost, včetně práv a povinností člena (viz. Stanovy ČKS).

  Čl. 3

  POSLÁNÍ A ZÁKLADNÍ ÚKOLY

  ZKO Strakonice je dobrovolným otevřeným zájmovým pobočným spolkem, který plní zejména následující úkoly:

 1. V souladu se stanovami ČKS se podílí na jeho činnosti.

 2. Pečuje o soustavný odborný růst a kulturní úroveň svých členů.

 3. Získává a organizuje mládež pro aktivní činnost a seznamuje je se ZKO formou výcvikových kurzů.

 4. Organizuje a provádí zkoušky z výkonu, závody a přebory ve výkonu psů, výstavy, bonitace a svody.

 5. Provádí propagaci své činnosti formou veřejných ukázek z výkonu psů a prostřednictvím sdělovacích prostředků.

 6. Organizuje a provádí jinou pracovní činnost, která směřuje k získání finančních prostředků do pokladny ZKO nebo k zlepšení materiální základny. Podporuje snahy členů o zvelebování kynologického cvičiště.

 7. Za záslužnou a obětavou činnost ve prospěch ZKO uděluje výjimečně čestná uznání.

  Čl. 4

  HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ PROSTŘEDKY

 1. ZKO Strakonice vlastní majetkové a finanční prostředky a hodnoty. Spravuje, udržuje a hospodaří s nimi podle platných předpisů a zákonů.

 2. ZKO Strakonice hospodaří na základě řádných finančních rozpočtů schválených členskou schůzí.

 3. Zdrojem finančních prostředků na krytí rozpočtu ZKO jsou především členské příspěvky a další příjmy získané vlastní činností ZKO.

 4. Výši členských příspěvků na kalendářní rok schvaluje členská schůze. Členský příspěvek se skládá z těchto položek:

  1. Poplatek za člena do fondu ČKS.

  2. Poplatek na činnost ZKO - krytí rozpočtu.

  3. Poplatek za neodpracování stanoveného počtu brigádnických hodin pro ZKO.

   Čl. 5

   ČLENSTVÍ A HOSTOVÁNÍ V ZKO A JEJICH ZÁNIK

   Členství v ČKS a tím i v ZKO a jeho zánik upravují čl. 3, 4 a 5 Stanov ČKS. Vnitřní řád ZKO Strakonice upřesňuje:

 1. Členství nového člena vznikne vyjádřením souhlasu výboru ZKO o jeho přijetí, zaplacením členského příspěvku a vyjádřením souhlasu se Stanovami ČKS, vnitřním řádem ZKO a s evidencí a používáním osobních údajů v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Osoby, které nenabyly zletilosti, se mohou stát členy pouze s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce.

 2. Rozhodnutí o hostování je zcela v kompetenci výboru ZKO, a to s konečnou platností.

 3. Hostující člen zaplatí členský příspěvek hostitelské ZKO na celý kalendářní rok bez zřetele na to, kdy k hostování došlo. Poplatek stanovený za člena do fondu ČKS zaplatí mateřská organizace.

 4. Člen ZKO nebo hostující člen, kterému členství zaniklo, nemá nárok na vrácení členského příspěvku.

 5. Členům ZKO, kteří pro svůj pokročilý věk (důchodci) nebo vážný zdravotní stav nemohou plnit všechny povinnosti, budou poskytovány úlevy ve formě snížení členského příspěvku, případně jiné úlevy podle schválení členské schůze.

 6. Žadatel o členství v ZKO, který v minulosti svým jednáním a chováním prokazatelně způsobil škodu ZKO, může být opětně přijat pouze po finančním vyrovnání této škody.

  Čl. 6

  PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA ZKO

  Práva a povinnosti členů ČKS (ZKO) upravují čl. 6 a 7 Stanov ČKS. Vnitřní řád tato práva a povinnosti upřesňuje a v souladu se zájmy ZKO rozšiřuje následovně:

 1. Práva člena ZKO:

  1. V období mezi členskými schůzemi předkládat výboru ZKO, v závažnějších případech písemnou formou, návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti ZKO a vyžadovat jeho stanovisko do 30 dnů od podání.

  2. Při sporném rozhodnutí má právo, pokud tak neučiní výbor ZKO, požádat revizní komisi o prošetření a znát její závěr.

 2. Povinnosti člena ZKO:

  1. Řádně a včas platit členský příspěvek na celý kalendářní rok do termínu, který je stanoven výborovou schůzí. Tato povinnost se nevztahuje na čestné členy.

  2. Nově přijatý člen splní tuto povinnost v době přijetí za člena, též na celý kalendářní rok.

  3. Podrobně se seznámit se Stanovami ČKS, příslušnými předpisy a vnitřním řádem ZKO a tyto ve vlastním zájmu a zájmu ZKO v plném rozsahu dodržovat.

  4. Účastnit se členských schůzí ZKO, aktivně se podílet na práci, dodržovat kázeň a plnit úkoly vyplývající z členství a funkce, která mu byla svěřena.

  5. Upozornit výbor ZKO nebo členskou schůzi na porušování vnitřního řádu, pořádku, kázně, poškozování zařízení ZKO nebo jejího dobrého jména ze strany jiného člena ZKO.

  6. Rovněž upozornit výbor ZKO nebo členskou schůzi na využívání cvičiště a pomůcek některého z členů ZKO k vlastnímu finančnímu prospěchu a na úkor ZKO.

  7. Odpracovat stanovený počet hodin ve prospěch ZKO. Počet hodin bude vždy schválen členskou schůzí na celý kalendářní rok a bude vycházet z rozsahu akcí, které v průběhu roku bude ZKO realizovat.

  8. Získávat a prohlubovat si odborné teoretické i praktické znalosti z chovu a výcviku psa.

  9. Členové mají povinnost sledovat na vývěsce v klubovně a na webových stránkách ZKO všechny zprávy a sdělení.

  10. Pokud se člen ZKO pohybuje se svým psem na veřejnosti nebo v terénu, musí se chovat tak, aby nezavdával podnět ke stížnostem ze strany občanů, členů myslivecké společnosti nebo majitelů pozemků a nezvyšoval tak averzi vůči psům služebních a pracovních plemen.

   Čl. 7

   KÁRNÁ OPATŘENÍ

   Z toho důvodu, že Stanovy ČKS v čl. 5 stanoví pouze podmínky pro ukončení členství a vyloučení člena, vnitřní řád ZKO Strakonice tyto podmínky rozšiřuje a upřesňuje následovně:

 1. Kárná opatření jsou ukládána pouze v nezvratně prokázaných případech porušení stanov a ostatních normativů ČKS a ZKO.

 2. Kárná opatření se musí ukládat uvážlivě. Podle závažnosti provinění lze uložit:

  1. napomenutí

  2. zastavení činnosti

  3. vyloučení

  4. finanční náhradu při úmyslném poškození majetku ZKO.

 3. Kárná opatření ukládá výbor ZKO a informuje o nich členskou schůzi. Výbor ZKO má právo požádat revizní komisi ZKO, pokud tak neučiní sama nebo pokud se na ni neobrátí člen, proti kterému je kárné opatření vedeno, o prošetření přestupku člena. O svém stanovisku pak revizní komise informuje písemnou formou výbor ZKO.

 4. Vyloučení člena je krajní řešení. Z tohoto důvodu vnitřní řád ZKO plně akceptuje podmínky pro vyloučení člena v čl. 5, odst. 2 až 9 Stanov ČKS.

  Čl. 8

  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. ZKO Strakonice je od 1. 1. 1991 začleněna v Jihočeské krajské organizaci ČKS se sídlem v Českých Budějovicích.

 2. Členská schůze ZKO jako nejvyšší orgán má právo v souladu s činností ZKO provést změnu nebo doplnění jednotlivých článků vnitřního řádu ZKO.

 3. Po přijetí na členské schůzi ZKO jsou součástí tohoto řádu i přijatá usnesení, plán činnosti, finanční rozpočet a další rozhodnutí, která je povinen každý člen ZKO plnit a dodržovat.

 4. ZKO Strakonice se v plném rozsahu řídí stanovami ČKS, které byly schváleny VII. sjezdem Českého kynologického svazu v Praze dne 6. prosince 2014.

 5. Tento vnitřní řád byl schválen v souladu se Stanovami ČKS a novým občanským zákoníkem členskou schůzí dne 7. ledna 2017.